هاست لینوکس

پلن 1
 • میزان فضا 50 MB
 • ترافیک ماهانه 5000 MB
 • اکانت FTP 1
 • زیر دامنه unlimited
 • دیتابیس 2
 • دامین افزوده 0
 • کنترل پنل Cpanel
 • Ruby on Rails ok
پلن 2
 • میزان فضا 100 MB
 • ترافیک ماهانه 10GB
 • دامین افزوده 1
 • زیر دامنه unlimited
 • دیتابیس 4
 • کنترل پنل Cpanel
 • Ruby on Rails ok
پلن 3
 • میزان فضا 500 MB
 • ترافیک ماهانه 100GB
 • اکانت FTP 2
 • زیر دامنه unlimited
 • دیتابیس 4
 • پارک دامین 3
 • دامین افزوده 1
 • کنترل پنل Cpanel
 • Ruby on Rails ok
پلن 4
 • میزان فضا 1000MB
 • پارک دامین unlimited
 • دامین افزوده 2
 • کنترل پنل Cpanel
 • Ruby on Rails ok
پلن 5
 • میزان فضا 2000 MB
 • پارک دامین unlimited
 • دامین افزوده 2
 • کنترل پنل Cpanel
 • Ruby on Rails ok
پلن 6
 • میزان فضا 3000 MB
 • پارک دامین unlimited
 • دامین افزوده 2
 • کنترل پنل Cpanel
 • Ruby on Rails ok
pland1